Please wait...

picture_as_pdf PDF

search ค้นหา

assessment รายงานประจำปีมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 1

1. การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 ประเภทของสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
1.2 สภาพภูมิอากาศในถิ่นท่าน
ร้อนชื้นสลับแห้งแล้ง
1.3 โครงสร้างของมหาวิทยาลัย
ในเมือง
1.4 จำนวนวิทยาเขต
3
1.5 พื้นที่วิทยาเขตทั้งหมด (ตร.ม.)
0
1.6 พื้นที่ชั้นล่างสุดของส่วนงานทั้งหมด (ตร.ม.)
2,000
1.7 พื้นที่อาคารของส่วนงานทั้งหมด (ตร.ม.)
2,000
1.8 พื้นที่อาคารอัจฉริยะของส่วนงานทั้งหมด (ตร.ม.)
2,000
1.9 พื้นที่จอดรถทั้งหมดของวิทยาเขต (ตร.ม.)
2,000
1.10 พื้นที่ปลูกป่าของวิทยาเขตทั้งหมด
0.00 %
1.11 พื้นที่ของวิทยาเขตที่มีการเพาะปลูก (ตร.ม.)
0.00 %
1.12 พื้นที่ของวิทยาเขตที่เป็นพื้นที่อุ้มน้ำ นอกเหนือจากพื้นที่ปลูกป่าและเพาะปลูก
0.00 %
1.13 จำนวนนักศึกษาทั้งหมด (ทั้ง Fulltime และ Parttime)
4,000.00
1.14 จำนวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
4,000.00
1.15 งบประมาณสนับสนุนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยในรอบปีเทียบกับงบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
100.00 %

หมวดที่ 2

2. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

2.1 การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานทดแทนเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเดิม
60% - 80%
2.2 การดำเนินการอาคารอัจฉริยะ
ดำเนินการแล้ว 30% - 70% ของอาคารทั้งหมด
2.3 การใช้พลังงานทดแทน/พลังงานหมุนเวียนภายในส่วนงานต่อเดือน (ระบุความจุเป็นกิโลวัตต์)
80.00
2.4 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อเดือน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
100
2.5 อัตราส่วนของการผลิตพลังงานทดแทนต่อพลังงานที่ใช้ทั้งหมดต่อเดือน
80
2.6 โครงการอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรืออาคารสีเขียว
- มีการใช้แสงธรรมชาติ เพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารช่วงกลางวัน
2.7 โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เริ่มโครงการในระยะแรก
2.8 การประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในรอบเดือนที่ผ่านมา (เมตริกตัน)
100

หมวดที่ 3

3. การจัดการขยะและของเสียในมหาวิทยาลัย

3.1 นโยบายลดการใช้กระดาษเเละพลาสติกภายในส่วนงาน
- มีนโยบายใช้กระดาษ 2 หน้า
3.2 โครงการรณรงค์การรีไซเคิลขยะ แก่บุคลากรเเละนักศึกษา ภายในหน่วยงานของท่าน
ดำเนินการ 25% - 50% ของของเสีย
3.3 การบำบัดขยะมีพิษ
มีการกักเก็บเเละสำรวจข้อมูลของขยะบางส่วน
3.4 การบำบัดขยะอินทรีย์ของมหาวิทยาลัย เช่น เศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร
นำไปทำปุ๋ยหมักเป็นบางส่วนเเละบางส่วนทำเป็นปุ๋ยหมักใช้ปรับสภาพดิน
3.5 การกำจัดขยะอนินทรีย์ของส่วนงาน เช่น เศษขยะ, กระดาษ, พลาสติก
นำไปทิ้งภายนอกมหาวิทยาลัย โดยนำไปเทกองที่บริเวณพื้นที่ทิ้งขยะ
3.6 การกำจัดสิ่งปฏิกูล น้ำเสียของส่วนงาน
ทิ้งลงสู่แม่น้ำลำคลอง

หมวดที่ 4

4. การจัดการน้ำ

4.1 โครงการอนุรักษ์น้ำ/การใช้น้ำในส่วนงาน
เริ่มดำเนินโครงการในระยะแรก
4.2 โครงการรีไซเคิลน้ำของส่วนงาน เช่น การนำน้ำรีไซเคิลมาใช้สำหรับชักโครก ล้างรถ เพาะปลูก เป็นต้น
มีการนำน้ำรีไซเคิลมาใช้รดน้ำต้นไม้
4.3 การใช้ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำ เช่น ก๊อกน้ำ, ชักโครก เป็นต้น
มีการใช้ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำน้อยกว่า 25%
4.4 การบำบัดน้ำเสีย
10.00 %

หมวดที่ 5

5. การจัดการด้านการเดินทางและยานพาหนะ

5.1 จำนวนยานพาหนะที่เป็นทรัพย์สินของส่วนงาน
10
5.2 จำนวนรถยนต์เข้ามาในวิทยาเขต/วัน
10
5.3 จำนวนรถจักรยานยนต์เข้ามาในวิทยาเขต/วัน
10
5.4 จำนวนรถรถสาธารณะ ที่ใช้รับ - ส่งในวิทยาเขต
10
5.5 จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยของรถ shuttle bus/คัน
10
5.6 จำนวนเที่ยวของการให้บริการรถสาธารณะ /วัน
10
5.7 จำนวนจักรยานที่ใช้งานในส่วนงาน/วัน
8
5.8 ประเภทของลานจอดรถ
เป็นแบบลานจอดรถเปิดโล่ง
5.9 นโยบายจำกัด/ลดพื้นที่จอดรถในส่วนงาน 3 ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2557 – 2559
ไม่มีนโยบายนี้
5.10 แนวทางในการลดปริมาณยานพาหนะส่วนบุคคลที่เข้ามาในส่วนงาน
ใช้รถร่วมกัน
5.11 บริการรถรับ - ส่ง/รถโดยสารสาธารณะของวิทยาเขต
มี และไม่เรียกเก็บค่าบริการ
5.12 นโยบายที่เอื้อต่อการใช้ทางเท้า/จักรยานของมหาวิทยาลัย
นโยบายการใช้จักรยานไม่สามารถทำได้จริง แต่ทางเท้าทำได้แล้ว
5.13 ระยะทางเฉลี่ยที่รถแต่ละคันใช้เดินทางในส่วนงาน/วัน (กม.)
2

หมวดที่ 6

6. การศึกษา

6.1 จำนวนหลักสูตร หรือ รายวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
30
6.2 จำนวนหลักสูตร หรือ รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด/ปี
100
6.3 จำนวนเงินวิจัย เพื่องานวิจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
10.00 (เฉลี่ย 3 ปี)
6.4 งบวิจัยทั้งหมดของส่วนงาน
100,000
6.5 จำนวนสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
100.00 (เฉลี่ย 3 ปี)
6.6 จำนวนกิจกรรมที่ส่วนงานจัดขึ้นเพื่อหัวข้อสิ่งแวดล้อม
10.00 (เฉลี่ย 3 ปี)
6.7 จำนวนหน่วยงานของนักศึกษา ที่เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม
5
6.8 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
มีเข้าถึงได้ที่ URL กรุณากรอกในช่องเพิ่มเติม