โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ภายใต้แนวคิด “Low Carbon…ปรับแนวคิดเปลี่ยนพฤติกรรม สู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ภายใต้แนวคิด “Low Carbon…ปรับแนวคิดเปลี่ยนพฤติกรรม สู่สังคมคาร์บอนต่ำ” วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยองวัตถุประสงค์คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขตระยอง ตระห

อ่านต่อ