เปิดตัวระบบสาระสนเทศ "การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System (TGEIS) "

   การจัดทําบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เป็นการดําเนินงานตามพันธกรณีของ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยประเทศไทยจะต้องจัดทํารายงานความก้าวหน้ารายสองปี (Biennial updated report: BUR) ดังนั้นจึงต้องมีระบบการรวบรวมข้อมูลและประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ที

อ่านต่อ

อาจารย์เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.วิทยาเขตระยอง

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รักษาการรองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต มจพ.ระยองและคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก

อ่านต่อ

บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ"คนไทยไม่ทิ้งกัน" ประเด็น การจัดการ การใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยยุค 4.0

รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ"คนไทยไม่ทิ้งกัน" ประเด็น การจัดการ การใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยยุค 4.0 ทางสถานีโทรทัศน์ TNN24 ออกอากาศในวันเสาร

อ่านต่อ

อบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร (ฺBuilding Energy Code, BEC)

การอบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร (ฺBuilding Energy Code, BEC) ซึ่งเป็นโปรแกรมตรวจสอบค่าการอนุรักษ์พลังงานของอาคาร ตามกฏกระทรวง กำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2522 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่ว

อ่านต่อ

สรุปพลังงานไฟฟ้าจาก Solar cell ที่ติดตั้งบน Cover way ลานเฉลิมพระเกียรติ

สรุปพลังงานไฟฟ้าที่ได้จาก Solar cell ที่ติดตั้งบน Cover way บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติ ในแต่ละเดือนใน 1 ปี เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยในด้านการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก ที่ตอบโจทย์ในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

มจพ. รับรางวัลฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่และรับโล่เกียรติคุณ

อาจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานและรับรางวัลฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่และรับโล่เกียรติคุณ จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

อ่านต่อ