• GREEN KMUTNB

Green News

Green News
มจพ. เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีและประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sun Thailand)  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

มจพ. เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีและประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sun Thailand) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

read more
มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน “Thailand: The New Chapter to Green Construction Forum”

มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน “Thailand: The New Chapter to Green Construction Forum”

read more
มหาวิทยาลัย เข้าร่วมงาน Sustainability Expo 2022

มหาวิทยาลัย เข้าร่วมงาน Sustainability Expo 2022

read more
มจพ. เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีและประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sun Thailand)  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

มจพ. เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีและประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sun Thailand) ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

read more
ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ 3/2565

ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ 3/2565

read more
โครงการห้องสมุดสีเขียวอย่างยั่งยืน

โครงการห้องสมุดสีเขียวอย่างยั่งยืน

read more
ปฏิบัติการติดตั้งรังเทียมของนกแก้วโม่ง บนต้นยางนาภายในวัดสวนใหญ่

ปฏิบัติการติดตั้งรังเทียมของนกแก้วโม่ง บนต้นยางนาภายในวัดสวนใหญ่

read more
มหาวิทยาลัยร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”

มหาวิทยาลัยร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”

read more
ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ 2/2565

ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ 2/2565

read more