• GREEN KMUTNB

AQI

AQI KMUTNB

AQI

7

No.2 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
Good
23/06/2024 00:12:44
AQI

26

No.4
Good
05/03/2024 20:50:48
AQI

44

No.5
Good
07/02/2024 16:53:03
AQI

40

No.6 (Solar Powered)
Good
07/02/2024 16:37:16
AQI

52

No.8 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Moderate
07/02/2024 16:51:18
AQI

9

No.9 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Good
23/06/2024 00:18:10
AQI

10

No.10 ลานอเนกประสงค์
Good
23/06/2024 00:16:26
AQI

54

No.12
Moderate
07/02/2024 16:34:30
AQI

44

No.14 Panel 2
Good
07/02/2024 16:34:29
AQI

43

No.15 ระยอง
Good
07/02/2024 16:52:07
AQI

7

No.16 TGGS
Good
23/06/2024 00:13:38
Visitor : 8,015