สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง

สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง

สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการระบบน้ำพุ Solar Cell โครงการ Solar Rooftop โครงการ Solar Farm และ EV Charging Station โครงการต้นแบบกำจัดและคัดแยกขยะ Zero Waste และเตาเผาขยะไร้มลพิษ รวมทั้ง ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โดยมี รศ.ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รักษาการรองอธิการบดี มจพ.วิทยาเขตระยอง ผศ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมโครงการต่างๆ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา #GreenKMUTNB#KMUTNB60th #KmutnbRayongCampus Cr.ภาพจากกองงาน วิทยาเขตระยองและคุณ ณัชณรงค์พรหม

ดูภาพเพิ่มเติม : http://green.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=14