มจพ.ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

มจพ.ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ มจพ.และทีมงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียวเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย(Sun Thailand) ครั้งที่ 1/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีวาระการประชุมต่างๆเช่น การแต่งตั้งที่ปรึกษาเครือข่าย Sun Thailand การเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเอเชียน(Asain Sustainable Campus Network:ASCN) การพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของเครือข่าย เป็นต้น รวมทั้งการศึกษาดูงานกิจกรรมและการจัดการเกษตรแบบยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา #GreenKmutnb#SunThailand