กิจกรรมโครงการจิตอาสา Big Cleaning & Green KMUTNB Day 2019

กิจกรรมโครงการจิตอาสา Big Cleaning & Green KMUTNB Day 2019

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา Big Cleaning & Green KMUTNB Day 2019 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี และคณะผู้บริหาร นำบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันทำความสะอาดรอบมหาวิทยาลัยตั้งแต่ด้านหน้าถนน ป้ายหน้ามหาวิทยาลัย รอบรั่ว กวาดขยะ เก็บจัดระเบียบ ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณโดยรอบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชชาภิเษก ซึ่งจัดขึ้นเป็นกิจกรรมต่อเนื่องระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา และกิจกรรมโครงการจิตอาสา Big Cleanning & Green KMUTNB Day มจพ.จัดเป็นประจำทุก ๆ ปี ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ มจพ.กรุงเทพมหานคร