โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย

มจพ.จัดโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป ในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดระยอง มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ และนำไปพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัย โดยการฟังบบรยายจากสำนักงานคณะกกรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (แม่ข่าย) จัดโครงการขึ้นเมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ มจพ. ระยอง