• GREEN KMUTNB

Green News

Green News
กฎกระทรวง กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552

กฎกระทรวง กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552

read more
มาตรการส่งเสริมการใช้พลังงาน 2560

มาตรการส่งเสริมการใช้พลังงาน 2560

read more
กฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563

กฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563

read more
หน่วยงานใน มจพ. รณรงค์ใช้บันไดแคลอรี่

หน่วยงานใน มจพ. รณรงค์ใช้บันไดแคลอรี่

read more
มจพ.ดำเนินโครงการ Campus Power

มจพ.ดำเนินโครงการ Campus Power

read more
มจพ.สร้าง Salar Cover Way

มจพ.สร้าง Salar Cover Way

read more
สำนักหอสมุดกลาง มจพ. คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม (ทอง)

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม (ทอง)

read more
คู่มือแนวปฏิบัติในการส่งเสริม อนุรักษ์ จัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

คู่มือแนวปฏิบัติในการส่งเสริม อนุรักษ์ จัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

read more
มจพ. รับรางวัลฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2563 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ

มจพ. รับรางวัลฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2563 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ

read more