กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการโลว์คาร์บอน (Low Carbon) ด้วยต้นไม้ฟอกอากาศ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการโลว์คาร์บอน (Low Carbon) ด้วยต้นไม้ฟอกอากาศ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการโลว์คาร์บอน (Low Carbon) ด้วยต้นไม้ฟอกอากาศ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกองกลาง มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับโลว์คาร์บอน (Low Carbon) การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความเข้าใจถึงคุณภาพชีวิตที่อยู่ในสภาพแวดล้อมโลว์คาร์บอน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยกิจกรรมประกอบด้วย การมอบนโยบายการพัฒนาสำนักงานสีเขียว การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง โลว์คาร์บอน (Low Carbon) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.green.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=114