การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยสัญจร ครั้งที่ 1/2565 "Sustainable Campus Network Thailand Roaming Conference 1/2022"

การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยสัญจร ครั้งที่ 1/2565 "Sustainable Campus Network Thailand Roaming Conference 1/2022"

มหาวิทยาลัยโดย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ พร้อมด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลและส่งเสริมด้านบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน ร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยสัญจร ครั้งที่ 1/2565 "Sustainable Campus Network Thailand Roaming Conference 1/2022" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2565 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย  การประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยทั้ง 37 สถาบัน ตลอดจนการศึกษาดูงานด้านความยั่งยืนด้านต่าง ๆ  ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานด้านความยั่งยืน (SDGs) อาทิ สวนป่าบ้านดิน, ฟาร์ม N.Square Ranch Sakon Nakhon , ชุมชนท่าแร่, อุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติฯ, อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ, ห้องนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ดิน อาคารพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้