กิจกรรม “ร่วมใจพัฒนาคลองบางเขน”

กิจกรรม “ร่วมใจพัฒนาคลองบางเขน”

มหาวิทยาลัย โดย  ผศ.ดร. ณัฐพงศ์  มกระธัช  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ พร้อมด้วย รศ.ดร. ธีรวัช  บุณยโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางเสาวรส แสนสุข ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ  นางแอนนา   ประทุมรัตน์  ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และนางจารุวรรณ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม “ร่วมใจพัฒนาคลองบางเขน” ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ วัดฝาง เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  กิจกรรมดังกล่าวเป็นการร่วมมือของหลายหน่วยงานที่สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ 13 องค์กร ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ที่เน้นด้านกายภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ นำไปสู่สังคมที่ดี รวมถึงกิจกรรมที่เชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีจากทุกภาคส่วนกับชุมชนให้มีความเข้มแข็งสืบไปกิจกรรมพัฒนาคลองดังกล่าวจัดโดย สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์คลองบางเขน สำนักงานเขตบางซื่อ เทศบาลนครนนทบุรี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วัดฝาง โรงเรียนวัดฝาง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ชุมชนวัดทางหลวง และชุมชนใต้ทางด่วน