นั่งเรือศึกษา "อารยธรรมลุ่มน้ำ 3 คลอง

นั่งเรือศึกษา "อารยธรรมลุ่มน้ำ 3 คลอง

มหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและภายภาพ พร้อมด้วย คุณปิยลักษณ์  เพชรแอง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และบุคลากร มจพ. ได้ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาสิ่งแวดล้อม นั่งเรือศึกษา "อารยธรรมลุ่มน้ำ 3 คลอง ได้แก่ คลองบางกรวย คลองบางกอกน้อย คลองอ้อมนนท์ เพื่อถอดบทเรียนร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก  ตามบริบทความเป็นจริงของชุมชนในพื้นที่ อ.บางกรวย ที่มีความเหมาะสมกับภูมิศาสตร์ มุ่งไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน “นั่งแคร่ แลคลอง ส่องนกแก้วโม่ง" และร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อชุมชนยั่งยืน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565