มจพ. ร่วมปลูกพรรณพฤกษาถวายเป็นพุทธบูชา ในวาระ 3 ปี โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)

มจพ. ร่วมปลูกพรรณพฤกษาถวายเป็นพุทธบูชา ในวาระ 3 ปี โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)

มหาวิทยาลัย โดย ผศ. วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย รศ.ดร.สันชัย  อินทพิชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยและระบบงานพัสดุ อ.สิกานต์กุญชรจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.สมชายเวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผศ.ดร. ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและภายภาพ ร่วมปลูกพรรณพฤกษาถวายเป็นพุทธบูชา ในวาระ 3 ปี โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)  ซึ่งทางวัดกำลังปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารศาลา     ปฏิบัติธรรม  ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร มจพ.ร่วมปลูกต้นไม้ ณ วัดมัชฌันติการาม ดังนี้ (เอกสารหมายเลข S.3-25)

  •  ต้นประดู่แดง 1 ต้น ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปลูกถวายเป็นพุทธบูชา ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  •  ต้นสะเดาดำ 1 ต้น ต้นไม้ที่ชาวอินเดียแคว้นอัสสัมถือว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ มีสรรพคุณทางยามากมาย ปลูกถวายเป็นพุทธบูชา ในนาม ศ.ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย
  •  ต้นสาละลังกา 1 ต้น ต้นไม้ที่ชาวอินเดียและศรีลังกาชอบนำไปบูชาพระเช่นเดียวกับดอกไม้อื่น ๆ ปลูกถวายเป็นพุทธบูชา ในนาม ศ.ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี