พิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  (Field  Day)

พิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

มหาวิทยาลัยโดย ผศ.ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จ.นนทบุรี และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พร้อมด้วยนักวิจัยจากส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและสถานีเรียนรู้เผยแพร่นวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตร สืบเนื่องจาก พิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  (Field  Day)  เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2564  ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  โดยนายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ส่วนการนิทรรศการและสถานีเรียนรู้เผยแพร่นวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตรโดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกรและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกซึ่งหากสามารถทำให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี รวมถึงเก็บข้อมูลความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง

Powered by Froala Editor