การบรรยายให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะและโมเดลเศรษฐกิจ BCG แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้

การบรรยายให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะและโมเดลเศรษฐกิจ BCG แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้

มหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จ.นนทบุรี และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมพร ศรีวัฒนพล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศุนย์นนทบุรี และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมจัดการบรรยายให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะและโมเดลเศรษฐกิจ BCG แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พร้อมสาธิตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรตามหลักโมเดลเศรษฐกิจ BCG เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564