Russia Skyeer team visit KMUTNB

Russia Skyeer team visit KMUTNB

Russia Skyeer Team สำรวจพื้นที่โดยรอบ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยโดรนเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์พื้นที่ ความลาดเอียงของพื้นที่ ชั้นของพื้นดิน แหล่งน้ำ ขอบเขตที่ดิน รวมทั้งข้อมูลการปลดปล่อยคาร์บอน และ ปริมาณคาร์บอนเครดิต เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา