มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ กฟผ. ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โครงการห้องเรียนสีเขียว

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ กฟผ. ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โครงการห้องเรียนสีเขียว

       ศ.ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) “การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม”พร้อมด้วย รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยพิธีลงนามดังกล่าวมีผู้บริหารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมลงนามในพิธีด้วย
       การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในครั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นฐานการดำเนินงานการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว และเป็นฝ่ายสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนของมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ให้ความรู้ด้านนวัตกรรมและร่วมเป็นคณะทำงานในโครงการดังกล่าว รวมทั้งพัฒนากลยุทธ และแนวทางความร่วมมือในกระบวนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไป

ประจักษ์เวช ข่าว-ภาพถ่าย