สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2565

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และอาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ซึ่งเป็นที่ปรึกษาให้แก่คณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักหอสมุดกลาง ได้นำทีมบุคลากรเข้ารับการตรวจประเมินตามมาตรฐานและเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2565 รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2565 ดังนี้
1) ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน ประธานกรรมการชมรมห้องสมุดสีเขียว
2) นางสาวศสิญา แก้วนุ้ย ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) นางยุภาพร ทองน้อย บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4) นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ กรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เริ่มต้นการตรวจประเมินด้วยการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของห้องสมุดตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักหอสมุดกลาง จากนั้นสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ โดยคณะผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวในเรื่องการติดตามผลดำเนินงาน แนวคิดเรื่องแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ตลอดจนมีการพานำชมสำนักฯ ตามชั้นต่าง ๆ และสุ่มสัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากรและผู้รับบริการ ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงหลักฐานเชิงประจักษ์เรื่องนโยบายการดำเนินการตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว ช่วงสุดท้ายได้เชิญบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินการในระยะถัดไปซึ่งการประเมินห้องสมุดสีเขียวในครั้งนี้ เป็นการตรวจประเมินครั้งที่ 2 นับตั้งแต่การเป็นห้องสมุดนำร่องที่เข้ารับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งแสดงถึงการเป็นห้องสมุดที่มีนโยบายและการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ “สำนักหอสมุดกลางได้ผ่านการตรวจประเมินให้เป็นห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2565 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” แล้วในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมานี้เอง จึงนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคนที่สามารถรักษามาตรฐานการดำเนินงานของห้องสมุดสีเขียวไว้ได้สืบต่อไป

ข่าว / ภาพ ประชาสัมพันธ์ สำนักหอสมุดกลาง มจพ.