นักศึกษา มจพ. ร่วมขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะพลาสติก

นักศึกษา มจพ. ร่วมขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะพลาสติก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ คุณพงษ์ศักดิ์ อยู่ผ่อง ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา พร้อมทีมงานขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะพลาสติก ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะจากตัวแทนนักศึกษา พร้อมขอความร่วมมือจากนักศึกษาจากคณะต่างๆ ทั่วมหาวิทยาลัยฯ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป