เชิญเข้าร่วมประกวดโครงงานด้านความยั่งยืนของนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร จัดโดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

เชิญเข้าร่วมประกวดโครงงานด้านความยั่งยืนของนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร จัดโดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

ขอเชิญร่วมโครงการประกวดผลงานของนิสิตนักศึกษา นักเรียน คณาจารย์และบุคลากรจากเครือข่ายในการประชุมวิชาการประจำปี 2565 ในวันที่ 19-20 มกราคม 2566