ระบบ Solar Cell อาคาร 96 วทอ.

ระบบ Solar Cell อาคาร 96 วทอ.

ผศ.ดร.สุริโยทัย หน.ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและ ผศ.ดร.อนุศักดิ์ กรุณาให้เยี่ยมชมและเก็บข้อมูลระบบ Solar Cell ที่ติดตั้งบนดาดฟ้าอาคาร 69 วทอ. อนาคตใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของ นศ. และมีแผนรวบรวมและเชื่อมต่อระบบ Solar Cell จากอาคารอื่นของ วทอ.มาไว้ที่นี่