กองกลาง จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การรักษ์โลก ใส่ใจลดโลกร้อน ตอน Green Building รูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “GLOBAL TREND OF SUSTAINABILITY”

กองกลาง จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การรักษ์โลก ใส่ใจลดโลกร้อน ตอน Green Building รูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “GLOBAL TREND OF SUSTAINABILITY”

      กลาง สำนักงานอธิการบดี จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การรักษ์โลก ใส่ใจลดโลกร้อน ตอน Green Building รูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “GLOBAL TREND OF SUSTAINABILITY” โดย คุณสิทธิชัย เนี๋ยมเจริญ Chief Executive Officer SCG Building & Living Care Consulting Co., Ltd. และหัวข้อ “Green Building in Action” โดย คุณนิษฐา ภูษาชีวะ  Associate Director : Building Certification บริษัท SCG Building & Living Care Consulting Co., Ltd. โดยโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการเข้ากับโครงการของมหาวิทยาลัยตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการของสำนักงานอธิการบดี ดำเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานอธิการบดีสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวซึ่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมกองกลางร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการขับเคลื่อนนวัตกรรมสีเขียว เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการดำเนินงานต่อสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นการสร้างความรับรู้ สร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงการลดการใช้เชื้อเพลิงและการใช้พลังงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่าอันจะเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งที่จะส่งผลในการขับเคลื่อนเป็นกลไกสู่การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยสอดรับกับแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่ได้กำหนดตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยการรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม ตลอดจนการพัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ สถานที่สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน