พิธีรับรางวัลฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2563

พิธีรับรางวัลฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2563

มหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร. สันชัย อินทพิชัย ที่ปรึกษาอธิการบดี ฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยและระบบงานพัสดุ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน ผศ.ดร.     ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ และ อ.ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป อาจารย์ภูริน หล้าเตจา อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และนางเสาวรส แสนสุข ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ร่วมในพิธีรับรางวัลฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2563 ตามโครงการกำกับดูแลและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์มาตรฐานอาคารพลังงาน (BEC) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานในการมอบรางวัล โดยมีแบบอาคารที่ได้รับรางวัล ดังนี้

       รางวัลฉลากระดับดีมาก 2 รางวัลได้แก่ อาคารอุทยานเทคโนโลยี มจพ. กรุงเทพ และ อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมอุตสาหกรรมเหล็ก มจพ. วิทยาเขตระยอง ศูนย์มาบตาพุดฯ
     รางวัลฉลากระดับดี 1 รางวัลได้แก่ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มจพ. วิทยาเขตระยอง
 รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ4 รางวัลได้แก่ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา อาคารอุทยานเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมอุตสาหกรรมเหล็ก และอาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง

โดยผลงานแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานทั้ง 4 อาคารดังกล่าวพิจารณาตามกรอบการออกแบบ 4 ด้าน คือการออกแบบระบบเปลือกผนังอาคาร ระบบหลังคา ระบบการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ และระบบแสงสว่างภายในอาคาร ในภาพรวมสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าร้อยละ 50 ของสัดส่วนการใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร ทั้งนี้เป็นไปตามกรอบนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งเป็นการส่งเสริมมหาวิทยาลัยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นไปตามกรอบการพัฒนาระดับสากล Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ นอกจากนี้รางวัลออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานยังเป็นการยืนยันความสำเร็จในการพัฒนา มจพ. วิทยาเขตระยอง ในการเป็นต้นแบบแห่งมหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อย่างเป็นรูปธรรรม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพร้อมเดินหน้าผลักดันและส่งเสริมการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงงานต่อยอดร่วมกับนวัตกรรม งานวิจัยและประดิษฐกรรมภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในปีต่อไป พิธีรับรางวัลฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 215 อาคารอเนกประสงค์     เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564