วิจัยและสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อขนาดเล็ก

วิจัยและสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อขนาดเล็ก

ศูนย์วิจัยเผากากของเสีย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิจัยและสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อขนาดเล็ก ใช้งานง่าย เตาเผาขยะไม่ก่อมลพิษ ใช้สำหรับเผาทำลายหน้ากากอนามัยและขยะติดเชื้ออื่น ๆ เป็นเตาเผาขยะแบบแก๊สซิไฟเออร์ ใช้การเผาไหม้จากด้านบนลงล่าง ทำให้ไม่มีเขม่าควัน สามารถนำน้ำมันทอดใช้แล้วจากโรงอาหารมาใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับเตาเผา ลดภาระการจัดการน้ำมันทอดใช้แล้ว ลดปัญหาเรื่องการจัดการน้ำเสีย อีกทั้งลดภาระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขนส่งขยะติดเชื้อไปกำจัด เป็นการจัดการขยะมูลฝอยแบบเบ็ดเสร็จภายในรั้วของมหาวิทยาลัย