โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง "การจัดการขยะอย่างถูกวิธี"

โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง "การจัดการขยะอย่างถูกวิธี"

สำนักหอสมุดกลาง โดย รศ.ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ บุคลากรสำนักสำนักหอสมุดกลาง และผู้ร่วมฟังบรรยายจากสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง "การจัดการขยะอย่างถูกวิธี" วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ตั้งอิทธิพลากร อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักงานผู้อำนวยการ และรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet