มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sun Thailand) ครั้งที่ 2/2564

มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sun Thailand) ครั้งที่ 2/2564

มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sun Thailand) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19  พฤศจิกายน 2564 โดยการประชุมทางไกล (Conference) ผ่านระบบ Cisco Webex  Meeting และร่วมกิจกรรมประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 และการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sun Thailand) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ Online Conference โดยหัวข้อหลักในการจัดประชุมคือ “THE NEXT NORMAL : SUSTAINABILITY ACTION FOR HIGHER EDUCATION DURING COVID-19” มีการแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาประเทศและบทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “BCG การขับเคลื่อนผ่านมหาวิทยาลัย” โดย ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย รวมทั้งการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice Sharing : Sustainability Report จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายการนำเสนอโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา การนำเสนอนวัตกรรมด้านความยั่งยืน และเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้าน Sustainability ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นต้น