ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ 2/2565

ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ 2/2565

มหาวิทยาลัยโดย ผศ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ นางเสาวรส แสนสุข ผู้อำนวยการ    กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ พร้อมด้วยทีมงานกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ เข้าร่วมประชุม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ 2/2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี การประชุมครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้หลากหลายในด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เช่น ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) การประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย (SUSA Thailand) การศึกษาดูงานต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล รวมทั้งการประชุมเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเครือข่ายยั่งยืนแห่งประเทศไทยที่สำคัญมากมาย อาทิเช่น โครงการ อว. ชวนอุดมศึกษารัก(ษ์) สิ่งแวดล้อม โครงการการลดใช้คาร์บอน (Carbon Utilities) และการเข้าร่วมโครงการ YEA Global Summit โดย UNEP เป็นต้น รวมถึงการศึกษาดูงานโครงการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยที่ได้ดำเนินการและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน ในการให้คำปรึกษา ร่วมพัฒนาให้ชุมชนบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565