มหาวิทยาลัยร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”

มหาวิทยาลัยร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”

มหาวิทยาลัยร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” พัฒนาวัดด้วยแนวทางกิจกรรม 5 ส ที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” กับวัดปากน้ำ จังหวัดนนทบุรี และร่วมทำกิจกรรม 5 ส ซึ่งเป็นกิจกรรมที่วัดจัดทำขึ้นประจำปี โดย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ รศ.ดร.ธีรวัชบุณยโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางจารุวรรณ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง นางแอนนา ประทุมรัตน์  ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และนางเสาวรส แสนสุข ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะรวมทั้งบุคลากรและนักศึกษา   เข้าร่วมกิจกรรม 5ส ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เน้นด้านกายภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ นำไปสู่สังคมที่ดี รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีจากทุกภาคส่วนกับชุมชนให้มีความเข้มแข็งสืบไป วันที่ 8 มิถุนายน 2565