ปฏิบัติการติดตั้งรังเทียมของนกแก้วโม่ง บนต้นยางนาภายในวัดสวนใหญ่

ปฏิบัติการติดตั้งรังเทียมของนกแก้วโม่ง บนต้นยางนาภายในวัดสวนใหญ่

มหาวิทยาลัยโดย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและภายภาพ พร้อมด้วย คุณปิยลักษณ์ เพชรแอง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และบุคลากร มจพ. ร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติการติดตั้งรังเทียมของนกแก้วโม่ง บนต้นยางนาภายในวัดสวนใหญ่ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์นกแก้วโม่ง วัดสวนใหญ่ โดยมีหน่วยงานอื่นเข้าร่วมมากมาย เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นนทบุรี สโมสรโรตารี่บางกรวย สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  วุฒิอาสาธนาคารสมอง จ.นนทบุรี (บางกรวย - กฟผ.) คณะกรรมการชุมชนวัดสวนใหญ่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัด กิจกรรมศึกษาธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากหลายภาคส่วน สร้างกระบวนการพัฒนากิจกรรมชุมชน การบูรณาการ เชื่อมโยง ประสานงาน ให้เกิดความมั่นคงเพื่อการดำรงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่น อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ให้เป็นสมบัติของชาติไทย สืบไป เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565