โครงการห้องสมุดสีเขียวอย่างยั่งยืน

โครงการห้องสมุดสีเขียวอย่างยั่งยืน

สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการห้องสมุดสีเขียวอย่างยั่งยืน ภายใต้คณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน โดยการจัดมุมสีเขียวในห้องสมุดของโรงเรียน รวมไปถึงให้ความรู้ด้านการประหยัดไฟ ประหยัดน้ำ การคัดแยกขยะ และมีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะด้วยหลัก 3Rs (Reuse Reduce Recycle) และจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ เป็นการปลูกจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งเสริมความรู้ แก่ โรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม) โรงเรียนวัดฝาง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อ.ปากพลี จ.นครนายก