นักศึกษาคณะครุศาตร์อุตสาหกรรม (มจพ.) ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัดฝาง

นักศึกษาคณะครุศาตร์อุตสาหกรรม (มจพ.) ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัดฝาง

นักศึกษาคณะครุศาตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัดฝาง เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนช่วยเหลือองค์กรศาสนา เพื่อส่งเสริมคุณค่าการมีจริยธรรมให้กับตนเองร่วมกับผู้อื่น