ผู้บริหาร มจพ. รับมอบระบบวัดและแสดงปริมาณฝุ่น PM 2.5

ผู้บริหาร มจพ. รับมอบระบบวัดและแสดงปริมาณฝุ่น PM 2.5

   ผศ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ นางเสาวรส แสนสุข ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ พร้อมเจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ รับมอบ ระบบวัดและแสดงปริมาณฝุ่น PM 2.5 จาก ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส หัวหน้าโครงการ โดยระบบวัดและแสดงปริมาณฝุ่น PM 2.5 ดังกล่าวถูกสร้างเพื่อวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 และแจ้งค่าปริมาณฝุ่น PM 2.5 ผ่านป้ายแสดงผลดิจิตอลและผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อให้บุคลากร นิสิตนักศึกษาได้ทราบปริมาณฝุ่น PM 2.5 เพื่อประกอบการตัดสินใจในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยในการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งได้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝุ่นไว้ที่ อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จำนวน 2 เครื่อง, อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 เครื่อง, อาคารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 เครื่อง, กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ จำนวน 1 เครื่อง, คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 เครื่องและรอการติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง และติดตั้งเครื่องวัดและแสดงผลแบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่องที่อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 เครื่อง และรอการติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง