วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 5ส

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 5ส

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 5ส เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีความวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในวิทยาลัยให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้ออำนวยความสะดวกต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรภายในวิทยาลัย ให้ถูกสุขลักษณะ และสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รักษาสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัย และเพื่อให้การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในวิทยาลัยให้น่าอยู่ สร้างนิสัยในการจัดสถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัย ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอก กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566