มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน

มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน

มหาวิทยาลัย โดย นางเสาวรส แสนสุข ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน โดยมีพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 50 องค์กร ร่วมลงนาม จัดโดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการคัดแยกของเสียที่อาจมีโลหะหนักอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไปแล้วนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโดยสนับสนุนให้มีจุดทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชน หรือจุด Drop Off  ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ มีความตระหนัก และให้ความสำคัญกับอันตรายจากของเสียอันตรายจากชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนร่วมกันทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ พิธีดังกล่าวมี นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์  พิธีประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ตรีเดช ชั้น 2  กรมควบคุมมลพิษ