มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ “GREEN UNIVERSITY ทิ้งเทิร์น ให้โลกจำ”

มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ “GREEN UNIVERSITY ทิ้งเทิร์น ให้โลกจำ”

มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ “GREEN UNIVERSITY ทิ้งเทิร์น ให้โลกจำ” จัดโดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการคัดแยกและบริหารจัดการขยะบนพื้นฐานความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปลูกจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคัดแยกขยะก่อนทิ้งภายในมหาวิทยาลัย โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบการแข่งขันจัดเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะพลาสติกสะอาดใช้แล้ว นำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล   อัพไซเคิล และบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง อันจะนำไปสู่การขยายผลเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายต้นแบบในการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม