มจพ. เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีและประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sun Thailand)  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

มจพ. เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีและประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sun Thailand) ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ ผู้ช่วยธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตภาส มงคลธำรงกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.วิทยาเขตระยอง อาจารย์ ดร.ชนะพล เลี้ยงถนอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มจพ.วิทยาเขตระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (The 7th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand) และการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยหัวข้อหลักในการประชุมครั้งนี้ คือ “Theme : Actions toward the low-carbon world” การประชุมครั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อ “นโยบายไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 (Carbon Neutrality 2050) และการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065 (Net Zero Emission 2065)” และ “แนวโน้ม ทิศทาง อนาคต : ภาวะโลกร้อน คาร์บอน เครดิต” ตลอดจนการศึกษาดูงานด้านความยั่งยืนและการประกวดการนำเสนอโครงงาน บทความและนวัตกรรมด้านความยั่งยืนของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา โดยการประกวดครั้งนี้โครงงานความยั่งยืนของนิสิต นักศึกษา  (University Student Project Competition 2022)  ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มจพ.วิทยาเขตระยอง เรื่อง "กินเกลี้ยง เลี่ยงคาร์บอน" ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1" รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ