มหาวิทยาลัย เข้าร่วมงาน Sustainability Expo 2022

มหาวิทยาลัย เข้าร่วมงาน Sustainability Expo 2022

มหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ เข้าร่วมงาน Sustainability Expo 2022 จัดโดย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และเครือข่าย TSCN (Thailand Supply Chain Network) ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก 2022” (Sufficiency for Sustainability) วัตถุประสงค์ของงานเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เป็นแนวทางในการจัดงาน เพื่อสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน ประสานพลังงานร่วมระหว่างองค์กรชั้นนำจากทุกภาคส่วนและผลักดันให้เกิดเครือข่ายของการมีส่วนร่วมที่นำไปสู่การนำไปปฏิบัติที่ได้ผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Sustainability Expo 2022 โดยเสนอโครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบเตาเผาศพประสิทธิภาพสูง อัจฉริยะ ลดมลพิษ เป็นมิตรกับชุมชน และกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์นกแก้วโม่งฝูงสุดท้าย วัดสวนใหญ่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ โดยมี ดร.ปิยลักษณ์ เพชรแอง นักวิจัยโครงการฯ และ พท.ภ ศิลป์ชัย อ้นอยู่ ปราชญ์ชุมชน และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย โดยจัดงานระหว่างวันที่ 26 กันยายน – วันที่ 2 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์