มจพ. เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีและประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sun Thailand)  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

มจพ. เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีและประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sun Thailand) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

มหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ นางเสาวรส แสนสุข ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ และ นายเอกลักษณ์ ด้วงถึง วิศวกร     กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ เข้าร่วมประชุม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ 1/2566  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี การประชุมมีการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา โครงการปัตตานีเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม: Pattani Heritage City ภายใต้ Creative Economy และการพัฒนาวิสาหกิจผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นจากผลผลิตการเกษตรอัตลักษณ์ การบรรยาย เรื่อง “ Green Parcels: University Actions towards Zero Emission” รวมทั้งการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย เช่น ศูนย์การเรียนรู้หัตถศิลป์ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา โรงเพาะฟักสัตว์น้ำ (ปูทะเล) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ป่าชายเลนและหอดูนก ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ด้านพหุวัฒนธรรม จังหวัดปัตตานี เช่น เส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม  (ย่านเมืองเก่าอา-รมณ์-ดี ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และ มัสยิดกลางปัตตานี) เส้นทางสู่วัฒนธรรม-ธรรมชาติ (สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว มัสยิดกรือเซะ และป่าโกงกาง บางปู) และ สักการะหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2566