สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรม เรื่อง การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office)

สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรม เรื่อง การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office)

สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรม เรื่อง การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office) วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว แนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสำนักงาน ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงวัฒนธรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมภายในห้องประชุม และรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เป็นจำนวนกว่า 100 คน โดยมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยทั้งกรุงเทพมหานคร วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง ตลอดจนเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวทั่วประเทศไทยกว่า 20 แห่ง รวมทั้งผู้ให้ความสนใจจากภายนอกมหาวิทยาลัย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม Aachen ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (The Sirindhorn Thai-German Graduate School of Engineering)