สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรและทีมงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม Aachen ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ สิรินธร ไทย-เยอรมัน