สำนักหอสมุดกลาง จัดบรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

สำนักหอสมุดกลาง จัดบรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

สำนักหอสมุดกลาง จัดบรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยวิทยากรและทีมงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม Aachen ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมันเมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566