สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรม เรื่อง การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรม เรื่อง การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรม เรื่อง การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ภายใต้คณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตภาส มงคลธำรงกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 7 และในรูปแบบ Online