สำนักหอสมุดกลาง ต้อนรับคณะจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สำนักหอสมุดกลาง ต้อนรับคณะจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สำนักหอสมุดกลาง ต้อนรับคณะจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เรื่อง สำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) สำนักหอสมุดกลาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินหน่วยงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมนำเสนองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และบริการของสำนักหอสมุดกลาง ทั้งยังได้เยี่ยมชมหอเกียรติประวัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 และวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566