บัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมในการทำกิจกรรมสันทนาการ Activities for Green

บัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมในการทำกิจกรรมสันทนาการ Activities for Green

บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย คุณกัญญณัช เชยชุ่ม ที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนงาน และทีมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมในการทำกิจกรรมสันทนาการ Activities for Green เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่าง อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาในการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ ร่วมปลูกป่าชายเลน ทำกิจกรรมกลุ่มสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมไทย ภายใต้โครงการสานสัมพันธ์-มจพ. รักษ์โลก กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ณ คลองโคน จ.สมุทรสงคราม