ภาควิชาครุศาสตร์โยธาร่วมจัดกิจกรรมในโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง

ภาควิชาครุศาสตร์โยธาร่วมจัดกิจกรรมในโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยคณาจารย์พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง ครุศาสตร์โยธา มจพ. วัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันช่วยปรับปรุงอาคารเรียน ขนาด 6 X 72 X 3 เมตร ของโรงเรียนวัดหนองหว้า จ.สระบุรี ลักษณะอาคารเรียนเดิมเป็นอาคารไม้ 1 ชั้น มีพื้นที่ต้องซ่อมแซมในหลายจุด หลังคามุงกระเบื้อง ภายในอาคารเรียนมีไม้ผุหลายจุด รวมทั้งสีภายในและภายนอกอาคารต้องทาสีใหม่ อีกทั้งเป็นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพิ่มพูนความรู้ และทักษะทางวิชาชีพให้กับนักศึกษา การทำงานร่วมกันเป็นทีม และปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม เกิดความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจและช่วยเหลือสังคม สนับสนุนให้นักศึกษามีความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง รู้จักแบ่งปัน และให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและโรงเรียนที่ยังขาดแคลนแหล่งเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นทักษะและกระบวนการในการใช้ชีวิตด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาต่อไป ณ โรงเรียนวัดหนองว้า อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2566