มหาวิทยาลัยยั่งยืนปี 66 ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับสำนักงานเขตบางซื่อและเครือข่ายความร่วมมือ หารือสร้างนวัตกรรมจัดการขยะมูลฝอย

มหาวิทยาลัยยั่งยืนปี 66 ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับสำนักงานเขตบางซื่อและเครือข่ายความร่วมมือ หารือสร้างนวัตกรรมจัดการขยะมูลฝอย

มหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ พร้อมด้วย นางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุลผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมลงพื้นที่และเข้าร่วมประชุมตามคำเชิญของสำนักงานเขตบางซื่อ กทม. โดยมีผู้แทนจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)   และชุมชนวัดเลียบราษฎร์บำรุง เข้าร่วมประชุม สำนักงานเขตบางซื่อเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอแนวคิดพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่เป็นนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม สามารถนำไปใช้ประโยชน์จริง ภายใต้โจทย์แนวคิดที่จะนำไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาการจัดเก็บขยะในพื้นที่เขตบางซื่อ นับเป็นปัญหาและความท้าทายของชุมชนพื้นที่เขตบางซื่อที่มีแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่น มีสภาพคับแคบ รถขยะขนาดใหญ่เข้าไม่ถึง การจัดเก็บขยะโดยการจัดเจ้าหน้าที่ชักลาก ทำให้เกิดขยะตกค้าง ส่งกลิ่นเหม็นในย่านที่พักอาศัยและชุมชน อีกทั้งส่งผลกระทบต่อสุขภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดย มจพ. ได้นำเสนอแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์จัดเก็บขยะในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก  โดยจัดทำโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะ นวัตกรรมที่พัฒนาคือรถขยะไฟฟ้าจิ๋วเข้าใจเมืองเข้าถึงบ้าน ชื่อ"หุ่นยานยนต์ไฟฟ้ารักสิ่งแวดล้อม KMUTNB-V64"ซึ่งมีแผนการดำเนินงานโดยบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้สำนักงานเขตบางซื่อ มจพ. และเครือข่ายความร่วมมือได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนต่อไป กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566