มหาวิทยาลัยร่วมโครงการ “ปวงประชา ร่วมใจ คืนน้ำใสให้แผ่นดิน”

มหาวิทยาลัยร่วมโครงการ “ปวงประชา ร่วมใจ คืนน้ำใสให้แผ่นดิน”

            มหาวิทยาลัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ตามโครงการ “ปวงประชา ร่วมใจ คืนน้ำใสให้แผ่นดิน” วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการจิตอาสาร่วมกันฟื้นฟูดูแลรักษาคุณภาพน้ำคลองอ้อมนนท์ คลองบางกรวย และคลองบางกอกน้อย ดินแดนแห่งอารยธรรม ลุ่มแม่น้ำ 3 คลอง และมีความเชื่อมโยงกับคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา จัดโดยจังหวัดนนทบุรีร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นความร่วมมือของบ้าน   วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมฟื้นฟูคุณภาพน้ำ 3 คลอง เพื่อให้น้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้นและรักษาระบบนิเวศที่ดี ช่วยในจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ตามโครงการ     "ปวงประชาร่วมใจ คืนน้ำใสให้แผ่นดิน"โดยกิจกรรมประกอบด้วย การร่วมกันเก็บขยะในคลองและพื้นที่ริมแม่น้ำ   ลำคลอง กำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ำและพื้นที่ริมคลอง ส่งเสริมกิจกรรมลดการทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้ำ  โดยมีหน่วยงาน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จัดพิธีเปิดงาน ณ วัดโตนด อ.บางกรวย นนทบุรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565