มหาวิทยาลัยและศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

มหาวิทยาลัยและศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

มหาวิทยาลัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ประจำปี พ.ศ.2566 วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันทางการศึกษา ร่วมออกบูธจัดแสดงนวัตกรรม อาทิ ระบบเกษตรอัจฉริยะเพื่อการเพาะปลูกและนวัตกรรมโดรนเกษตร นอกจากนี้ยังเปิดคลินิกนวัตกรรมให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรนนทบุรีด้วย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยและศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ นวัตกรรม ฯ พร้อมที่จะพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาการเกษตร และจะช่วยเพิ่มผลผลิตและสร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจการผลิตภาคการเกษตร สร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตรที่เป็นแหล่งบริการความรู้เฉพาะด้านกับเกษตรกรเป้าหมายด้วยความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ วัดใหม่ผดุงเขต อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565